Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de ďDisclaimerĒ) zijn van toepassing op deze internetsite (www.romyendaniel.nl) van stichting Verloren Toekomst, Hebronstraat 3, 5625 PL Eindhoven. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Doel van de site.
Het enige doel van de site is het levendig houden van de herinneringen aan Romy Visser en DaniŽl Eduard Visser. Stichting Verloren Toekomst heeft geenszins de bedoeling iemand te kwetsen, te beledigen, te beschuldigen, in moeilijkheden te brengen of op enigerlei wijze de rechtsgang te belemmeren. .

Gebruik van deze internetsite

Hoewel de stichting Verloren Toekomst tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de stichting Verloren Toekomst expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Stichting Verloren Toekomst beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Stichting Verloren Toekomst  garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de stichting Verloren Toekomst  hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat de stichting Verloren Toekomst  de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Stichting Verloren Toekomst aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door de stichting Verloren Toekomst  niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Stichting Verloren Toekomst  behoudt alle rechten (waaronder portretrechten, auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, fotoís en logoís). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiŽren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van Stichting Verloren Toekomst  of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting Verloren Toekomst  is het niet toegestaan links naar sites van stichting Verloren Toekomst aan te bieden.

On line communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan stichting Verloren Toekomst  zendt, is niet gegarandeerd. Stichting Verloren Toekomst  raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan de stichting te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan stichting Verloren Toekomst te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Stichting Verloren Toekomst  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriŽle of gevolgschade, ongeacht of de stichting Verloren Toekomst op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot
1.defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite,
2.de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden
3.het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan stichting Verloren Toekomst  of aan u wordt gezonden,
4.de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite,
5.misbruik van deze internetsite,
6.verlies van gegevens,
7.het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of
8.aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de bestuursleden van de stichting Verloren Toekomst

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Stichting Verloren Toekomst  behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Copyright 2012 stichting Verloren Toekomst

© stichting Verloren Toekomst